Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne

Audyt oprogramowania
Inwentaryzacja sprzętu
Piractwo komputerowe
Prawo autorskie
Audyt oprogramowania

W ramach programu partnerskiego przeszliśmy szereg szkoleń z zakresu audytu informatycznego oraz zarządzania oprogramowaniem. Nasza wiedza i kompetencje zostały pozytywnie zweryfikowane co potwierdzają otrzymane przez nas certyfikaty, w związku z tym proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług w tym zakresie w następujących 3 wariantach.

WARIANT I:
Wdrożenie systemu zarządzania oprogramowaniem wraz z wdrożeniem narzędzia software'owego do inwentaryzacji i zarządzania oprogramowaniem

ETAP I:
AUDYT OPROGRAMOWANIA, czyli inwentaryzacja (przy pomocy narzędzia software'owego do inwentaryzacji i zarządzania oprogramowaniem ) oprogramowania oraz sprzętu znajdującego się na poszczególnych stacjach roboczych, spisanie licencji fizycznie posiadanych (wraz z weryfikacją ich statusu prawnego), a następnie porównanie oprogramowania zainstalowanego z posiadanym. Audyt dotyczy wszelkiego oprogramowania firmy Microsoft i oprogramowania producentów należących do organizacji BSA oraz innego, jeśli będzie to możliwe na podstawie dostarczonych informacji o warunkach licencjonowania tego oprogramowania.
Na podstawie danych uzyskanych podczas audytu przygotowujemy raport wstępny o stanie legalności firmy wraz z programem naprawczym - raport w jednym egzemplarzu noszącym status poufny wyłącznie dla zlecającego audyt. Wdrożenie narzędzia software'owego do inwentaryzacji i zarządzania oprogramowaniem na wszystkich stacjach objętych audytem.

ETAP II:
PROCEDURY ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM
Przekazanie procedur zarządzania oprogramowaniem, przeprowadzenie szkolenia z zakresu licencjonowania i zasad zarządzania oprogramowaniem dla osób odpowiedzialnych za tą działalność w firmie (max. 5 osób), przeprowadzenie szkolenia z zakresu administrowania narzędziem software'owym do inwentaryzacji i zarządzania oprogramowaniem dla 1 osoby z firmy (szkolenia większej ilości osób indywidualnie negocjowane).

ETAP III:
WERYFIKACJA
Po okresie naprawczym i wprowadzeniu procedur zarządzania oprogramowaniem sprawdzenie wykonanych zaleceń, po pozytywnej weryfikacji wydanie Certyfikatu Legalności (obowiązującego 1 rok). Pomoc merytoryczna w sprawach związanych z wdrożeniem przez okres ważności certyfikatu.

WARIANT II:
Wdrożenie systemu zarządzania oprogramowaniem bez wdrożenia narzędzia software'owego. Etapy analogiczne jak przy wariancie I, ale przy weryfikacji korzystamy z naszego narzędzia - nie instalujemy go na poszczególnych stacjach. Pliki wynikowe z raportami z poszczególnych stacji dostają Państwo w postaci plików w formacie *.xls.

WARIANT III:
Zakup narzędzia software'owego do inwentaryzacji i zarządzania oprogramowaniem bez wdrożenia systemu zarządzania oprogramowaniem.

Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne